1. Home
  2. Over de school
  3. Zorg

Zorg

Waar wij voor staan

 

De 4 Heemskinderen wil een school zijn waar kinderen:

  • zich prettig en veilig voelen
  • zich, uitgaande van hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen.

Het leerlingvolgsysteem

In ons leerlingvolgsysteem worden de schoolvorderingen van iedere leerling vastgelegd. Daarvoor worden veel gegevens verzameld in de vorm van verslagen, observaties, rapporten en toetsgegevens.

 

Intern begeleider (IB-er)

De intern begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem, en ondersteunt en begeleidt de groepsleerkrachten bij alle zaken die betrekking hebben op de leerlingenzorg.

Alle leerlingen worden twee keer per leerjaar door de groepsleerkracht en de IB-er besproken. Indien nodig worden nog aparte leerlingbesprekingen gevoerd. Hierin worden afspraken gemaakt rondom diagnostiek, handelingsplannen, extra begeleiding en hulp vanuit externe instanties.

 

Het zorgoverleg

Als onze interne zorg onvoldoende inzicht geeft in de problematiek kunnen we een leerling ook altijd met externe hulpverleners bespreken.

 

  • De individueel hulpverlener van Edux  

Zij kan ons ondersteunen bij het zoeken van oplossingen.

Indien nodig kan er via Edux specifiek onderzoek gedaan worden.

 

  • Collegiale Consultaties (CC)

Dit betekent dat iemand vanuit het speciaal (basis) onderwijs de groepsleerkracht komt adviseren.

 

  • Ambulante Begeleiding (AB)

Deze zorgen voor ondersteuning van de groepsleerkracht vanuit een specifieke expertise. Hierbij kunt u denken aan motoriek, spraak- taalontwikkeling of gedrag.

 

  • School Maatschappelijk Werk (SMW)

Dit is een aanspreekpunt voor zowel school als ouders wanneer er bepaalde zaken in de thuissituatie spelen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het kind.

 

 

De leerkracht houdt u van al deze ontwikkelingen op de hoogte. In geval van extern onderzoek wordt altijd toestemming aan ouders gevraagd. Na dit onderzoek volgt een gesprek waarin de resultaten met u besproken worden.

 

Contact

De groepsleerkracht van uw zoon/dochter is in eerste instantie uw aanspreekpunt als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.

Indien gewenst kan er een gezamenlijk gesprek met de Intern Begeleider (IB-er) gepland worden. Voor vragen of informatie over de leerlingenzorg kunt u ook rechtstreeks bij de IB-ers terecht.

 

Intern begeleider groepen 1-2: Ineke Bastiaansen

Intern begeleider groepen 3 t/m 8: Ester Donselaar