1. Home
  2. Over de school
  3. Zorg
  4. Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

(Hoog) Begaafde leerlingen

Voor alle leerlingen  zoeken we naar onderwijs dat optimaal aansluit bij de kinderen. Voor leerlingen die beter dan gemiddeld presteren hebben we verrijkingsmaterialen aangeschaft.

 

Tot de groep  (hoog) begaafde leerlingen behoren de kinderen die structureel goed scoren bij de verschillende toetsen. (score A of A+) Deze kinderen hebben daarnaast veel kenmerken die een meer dan gemiddelde begaafdheid aangeven, wat blijkt uit hun intelligentie, creativiteit en motivatie.

 

- Intelligentie wordt zichtbaar door een hoog leertempo, leergierigheid, scherp oordeelsvermogen en een goed geheugen, waardoor de leerling snel leert en kennis snel kan toepassen.

Creativiteit bepaalt of kinderen in staat zijn om tot ongebruikelijke oplossingen te komen. Dit uit zich in een brede belangstelling, scherpzinnig waarnemen, nieuws- en leergierigheid, verbanden zien en geboeid worden door complexe en ongebruikelijke opgaven

Motivatie bepaalt of kinderen het doorzettingsvermogen en de wil hebben, om een goede prestatie te leveren. Dit is o.a. zichtbaar in een goede concentratie en inzet, aandachtig luisteren, een kritische werkhouding en zelfstandigheid.

 

Wat is hoogbegaafdheid?

De gemiddelde intelligentie van leerlingen is ongeveer 100. Een hoogbegaafde leerling heeft een IQ vanaf 130. Slechts 1 tot 2% van alle kinderen is hoogbegaafd.

 

Om deze leerlingen duidelijk in beeld te krijgen wordt het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid ingevuld.

- na 6 weken onderwijs op de 4HK,

- na 6 weken in groep 3,

- eind  groep 5.

De leerkracht vult hiervoor digitaal een korte vragenlijst in waaruit een stappenplan volgt.

 

Stap 1: Er is geen verder onderzoek nodig, de leerstof sluit voldoende aan bij de leerling.

Stap 2: Het is gewenst om verdere gegevens van de leerling in kaart te brengen. In deze fase worden ouders betrokken om gegevens in te vullen.

 

Uitslag van dit onderzoek kan zijn:

- We hebben te maken met een goede, sterk presterende leerling die voldoende uitdaging heeft aan het reguliere verrijkingsmateriaal

- We hebben te maken met een (hoog)begaafde leerling wat blijkt uit intelligentie, creativiteit en motivatie. Compacten en verrijken is gewenst.

 

Compacten en Verrijken

Leerlingen die op basis van de diagnostiek in aanmerking komen voor compacten werken versneld de reken- en/of taalmethode door. In een routeboekje staat vastgelegd welke onderdelen en welke instructiemomenten voor hen nodig zijn. Ook staat er aangegeven welke taken wanneer gedaan moeten worden, zodat de doorgaande lijn bewaakt wordt. Dit noemen we 'Compacten’. Hierdoor wordt er tijd gecreëerd om te werken met Levelwerk.

 

Levelwerk

Voor deze laatste groep leerlingen hebben we Levelwerk aangeschaft

Levelwerk is een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op meerdere terreinen.

Het doel van Levelwerk is om uitdaging te bieden binnen de vakken rekenen, taal, begrijpend lezen, “allerlei“ en oriëntatie op jezelf en de wereld.