Onderwijskwaliteit

Waar wij voor staan
De 4 Heemskinderen wil een school zijn waar kinderen:

 • zich prettig en veilig voelen
 • zich, uitgaande van hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen.

Inleiding
Voor de meest actuele informatie over onderwijskwaliteit, verwijzen wij u graag naar "scholen op de kaart"
Wij houden goed zicht op onze onderwijskwaliteit door het werken vanuit de visie Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO). Dat betekent dat wij onze goed doordachte werkwijze beschreven hebben in onderwijsplannen. Meerdere keren per schooljaar meten wij of we onze doelen behalen en of ons aanbod nog voldoende aansluit bij wat onze leerlingen nodig hebben. We volgen ook nauwgezet het welbevinden van onze leerlingen. Lekker in je vel zitten is een voorwaarde om tot leren te komen. Wij besteden dus bewust tijd aan sfeerbevorderende activiteiten.


Ontwikkeling en ondersteuning

In ons leerlingvolgsysteem worden de schoolvorderingen van iedere leerling vastgelegd. Daarvoor worden veel gegevens verzameld in de vorm van verslagen, observaties, rapporten en toetsgegevens.

Intern begeleider (IB'er)
De intern begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem, en ondersteunt en begeleidt de groepsleerkrachten bij alle zaken die betrekking hebben op de leerlingenzorg.
Alle leerlingen worden twee keer per leerjaar door de groepsleerkracht en de IB'er besproken. Indien nodig worden nog aparte leerlingbesprekingen gevoerd. Hierin worden afspraken gemaakt rondom het afstemmen op onderwijsbehoeften van het kind. Denk daarbij aan bijvoorbeeld extra hulp of betrokkenheid van externe instanties.

Het zorgadviesteam
Als onze interne zorg onvoldoende inzicht geeft in de problematiek kunnen we een leerling ook altijd met externe hulpverleners bespreken.

 • De orthopedagoog van Edux
  Zij kan ons ondersteunen bij het zoeken van oplossingen.
  Indien nodig kan er via Edux specifiek onderzoek gedaan worden.
 • De begeleider passend onderwijs (BPO)
  Dit betekent dat een begeleider met expertise vanuit het speciaal onderwijs met ons meedenkt.
 • Ambulante Begeleiding (AB)
  De ambulant begeleider zorgt voor ondersteuning van de groepsleerkracht vanuit een specifieke expertise. Hierbij kunt u denken aan motoriek, spraak- taalontwikkeling of gedrag.
 • De jeugdprofessional (CJG)
  Dit is een aanspreekpunt voor zowel school als ouders wanneer er bepaalde zaken in de thuissituatie spelen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het kind. 

  De leerkracht houdt u van al deze ontwikkelingen op de hoogte. In geval van extern onderzoek wordt altijd toestemming aan ouders gevraagd. Na dit onderzoek volgt een gesprek waarin gezamenlijk de resultaten besproken worden.

Contact
De groepsleerkracht van uw zoon/dochter is in eerste instantie uw aanspreekpunt als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.

Indien gewenst kan er een gezamenlijk gesprek met de Intern Begeleider (IB'er) gepland worden. Voor vragen of informatie over de leerlingenzorg kunt u ook rechtstreeks bij de IB'ers terecht.

Intern begeleiders: juf Jessica Hermans en juf Vivian Leeman

Passend onderwijs

(Hoog)begaafde leerlingen
Voor enkele leerlingen biedt het reguliere programma onvoldoende uitdaging, ondanks de verrijkingsmogelijkheden. Voor deze leerlingen bieden wij de leerlijn "Levelwerk" en de "Open opdrachten-groep" aan.  Het doel van dit aanbod is het "leren leren" en het stimuleren van het aannemen van een helpende mindset. De specifieke begeleiding is hier dan ook op gericht.  
 

School Ondersteunings Profiel (SOP)
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.

Klik hier voor het volledige SOP

Rapport onderwijsinspectie

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoekt de inspectie een deel van de scholen dat onder een bestuur valt. Na het bezoek schrijft de inspectie het rapport van bevindingen. Als dit definitief is, krijgt de school een maand de tijd om erop te reageren. Daarna wordt het inspectierapport openbaar. 

Het laatste inspectierapport van De 4 Heemskinderen kunt u  lezen door op deze link te klikken.