Onderwijskwaliteit

Zorg

Waar wij voor staan
De 4 Heemskinderen wil een school zijn waar kinderen:

 • zich prettig en veilig voelen
 • zich, uitgaande van hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen.

Het leerlingvolgsysteem
In ons leerlingvolgsysteem worden de schoolvorderingen van iedere leerling vastgelegd. Daarvoor worden veel gegevens verzameld in de vorm van verslagen, observaties, rapporten en toetsgegevens.

Intern begeleider (IB-er)
De intern begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem, en ondersteunt en begeleidt de groepsleerkrachten bij alle zaken die betrekking hebben op de leerlingenzorg.
Alle leerlingen worden twee keer per leerjaar door de groepsleerkracht en de IB-er besproken. Indien nodig worden nog aparte leerlingbesprekingen gevoerd. Hierin worden afspraken gemaakt rondom diagnostiek, handelingsplannen, extra begeleiding en hulp vanuit externe instanties.

Het zorgoverleg
Als onze interne zorg onvoldoende inzicht geeft in de problematiek kunnen we een leerling ook altijd met externe hulpverleners bespreken.

 • De individueel hulpverlener van Edux
  Zij kan ons ondersteunen bij het zoeken van oplossingen.
  Indien nodig kan er via Edux specifiek onderzoek gedaan worden.
 • Collegiale Consultaties (CC)
  Dit betekent dat iemand vanuit het speciaal (basis) onderwijs de groepsleerkracht komt adviseren.
 • Ambulante Begeleiding (AB)
  Deze zorgen voor ondersteuning van de groepsleerkracht vanuit een specifieke expertise. Hierbij kunt u denken aan motoriek, spraak- taalontwikkeling of gedrag.
 • School Maatschappelijk Werk (SMW)
  Dit is een aanspreekpunt voor zowel school als ouders wanneer er bepaalde zaken in de thuissituatie spelen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het kind. 

  De leerkracht houdt u van al deze ontwikkelingen op de hoogte. In geval van extern onderzoek wordt altijd toestemming aan ouders gevraagd. Na dit onderzoek volgt een gesprek waarin de resultaten met u besproken worden.

Contact
De groepsleerkracht van uw zoon/dochter is in eerste instantie uw aanspreekpunt als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.
Indien gewenst kan er een gezamenlijk gesprek met de Intern Begeleider (IB-er) gepland worden. Voor vragen of informatie over de leerlingenzorg kunt u ook rechtstreeks bij de IB-ers terecht.

Intern begeleider groepen 1-2: Ineke Bastiaansen
Intern begeleider groepen 3 t/m 8: Ester Donselaar

Leesonderwijs 

Wij werken op onze school met de leesmethode Estafette, die uitgaat van een convergente differentiatievorm. Dit betekent dat de kinderen op basis van observaties en toetsresultaten ingedeeld worden in een specifieke aanpak.

 • Aanpak 1: De instructieafhankelijke kinderen (risicolezers)
  Deze kinderen krijgen (verlengde) instructie van de leerkracht en verwerken de oefenstof ook samen met de leerkracht in een klein groepje. Daarnaast vindt er uitbreiding van leestijd plaats waarin er extra leesoefeningen gedaan worden.
 • Aanpak 2: De instructiegevoelige kinderen (maken een gemiddelde ontwikkeling door)
  Dit zijn de kinderen die na de instructie zelfstandig de oefenstof kunnen doorwerken.
 • Aanpak 3: De instructieonafhankelijke kinderen (zeer sterke lezers)
  Deze kinderen werken met verrijkend materiaal gericht op leesplezier en leesonderhoud.

Alle kinderen volgen we volgens ons protocol dyslexie. Dit met als doel om vroegtijdig een mogelijke leesstoornis te signaleren.
Als er veel signalen zijn die wijzen op dyslexie en er is sprake van een grote achterstand in lees- en /of spellingsresultaten dan kunnen we een kind aanmelden voor een dyslexieonderzoek. Dit omdat een kind zich dan ondanks een goed aanbod vanuit aanpak 1 onvoldoende lijkt te ontwikkelen.

Begeleiding dyslexie

Als uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van dyslexie wordt er samen met de leerling een dyslexieplan opgesteld. Hierin komt te staan welke hulpjes een kind graag gebruikt bij het lezen en het spellen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van een leesliniaal, audio-ondersteuning of een opzoekboekje.

Natuurlijk blijft ook een leerling met dyslexie begeleidt worden vanuit Aanpak 1.

Hoogbegaafdheid

(Hoog) Begaafde leerlingen

Voor alle leerlingen  zoeken we naar onderwijs dat optimaal aansluit bij de kinderen. Voor leerlingen die beter dan gemiddeld presteren hebben we verrijkingsmaterialen aangeschaft.

Tot de groep  (hoog) begaafde leerlingen behoren de kinderen die structureel goed scoren bij de verschillende toetsen. (score A of A+) Deze kinderen hebben daarnaast veel kenmerken die een meer dan gemiddelde begaafdheid aangeven, wat blijkt uit hun intelligentie, creativiteit en motivatie.

 • Intelligentie wordt zichtbaar door een hoog leertempo, leergierigheid, scherp oordeelsvermogen en een goed geheugen, waardoor de leerling snel leert en kennis snel kan toepassen.
 • Creativiteit bepaalt of kinderen in staat zijn om tot ongebruikelijke oplossingen te komen. Dit uit zich in een brede belangstelling, scherpzinnig waarnemen, nieuws- en leergierigheid, verbanden zien en geboeid worden door complexe en ongebruikelijke opgaven.
 • Motivatie bepaalt of kinderen het doorzettingsvermogen en de wil hebben, om een goede prestatie te leveren. Dit is o.a. zichtbaar in een goede concentratie en inzet, aandachtig luisteren, een kritische werkhouding en zelfstandigheid.
Wat is hoogbegaafdheid?

De gemiddelde intelligentie van leerlingen is ongeveer 100. Een hoogbegaafde leerling heeft een IQ vanaf 130. Slechts 1 tot 2% van alle kinderen is hoogbegaafd.
Om deze leerlingen duidelijk in beeld te krijgen wordt het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid ingevuld;

 • na 6 weken onderwijs op de 4HK;
 • na 6 weken in groep 3;
 • en eind  groep 5.

De leerkracht vult hiervoor digitaal een korte vragenlijst in waaruit een stappenplan volgt:

 • Stap 1: Er is geen verder onderzoek nodig, de leerstof sluit voldoende aan bij de leerling.
 • Stap 2: Het is gewenst om verdere gegevens van de leerling in kaart te brengen. In deze fase worden ouders betrokken om gegevens in te vullen.

Uitslag van dit onderzoek kan zijn:

 • We hebben te maken met een goede, sterk presterende leerling die voldoende uitdaging heeft aan het reguliere verrijkingsmateriaal.
 • We hebben te maken met een (hoog)begaafde leerling wat blijkt uit intelligentie, creativiteit en motivatie. Compacten en verrijken is gewenst.
Compacten en Verrijken

Leerlingen die op basis van de diagnostiek in aanmerking komen voor compacten werken versneld de reken- en/of taalmethode door. In een routeboekje staat vastgelegd welke onderdelen en welke instructiemomenten voor hen nodig zijn. Ook staat er aangegeven welke taken wanneer gedaan moeten worden, zodat de doorgaande lijn bewaakt wordt. Dit noemen we 'Compacten’. Hierdoor wordt er tijd gecreëerd om te werken met Levelwerk.

Levelwerk

Voor deze laatste groep leerlingen hebben we Levelwerk aangeschaft. Levelwerk is een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op meerdere terreinen. Het doel van Levelwerk is om uitdaging te bieden binnen de vakken rekenen, taal, begrijpend lezen, “allerlei“ en oriëntatie op jezelf en de wereld.

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.

Klik hier voor het volledige SOP

Rapport onderwijsinspectie

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoekt de inspectie een deel van de scholen dat onder een bestuur valt. De scholen die ze op dat moment niet bezoeken, worden op een andere manier eens in de vier jaar bezocht. Na het bezoek schrijft de inspectie het rapport van bevindingen. Als dit definitief is, krijgt de school een maand de tijd om erop te reageren. Daarna wordt het inspectierapport openbaar. 

Het laatste inspectierapport van De 4 Heemskinderen kunt u  lezen door op deze link te klikken.

ICT

ICT op de 4HK
In onze samenleving is ICT niet meer weg te denken. Ook op de 4HK heeft het werken met tablets en computers een belangrijke plaats in het onderwijs. We willen enerzijds de leerlingen voorbereiden op een wereld vol media. Anderzijds zetten we de computer in om ons onderwijs te verdiepen en te verbreden.

Mediavaardig
Wij vinden het belangrijk om de leerlingen bepaalde basisvaardigheden te leren wat betreft het gebruik van de computer. U kunt hierbij o.a. denken aan het gebruiken van het tekstverwerkingsprogramma Word, of aan het maken van presentaties in verschillende programma’s. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van internet; Wat zijn de mogelijkheden en hoe zoek je op een goede manier naar informatie.

Mediawijs
Naast “mediavaardig” proberen wij leerlingen ook “mediawijs” te maken. Hiermee wordt o.a. bedoeld dat we kinderen willen leren omgaan met de moderne media (b.v. Facebook, video (vlogs), gebruik van smartphone, YouTube, enz.) en hen bewust willen maken van de vele mogelijkheden maar ook de gevaren ervan.
Ook wordt aandacht besteed aan het beoordelen van informatie die je op internet kunt vinden, hoe je om kunt gaan met advertenties en aanbiedingen en wat je kunt doen als er iets naars gebeurt. Wij gebruiken hiervoor het lespakket: Nationaal Mediapaspoort.

ICT als middel
De computer zien wij ook als middel om het onderwijs effectiever te maken. Zo kunnen met behulp van de educatieve software een hoop vakgebieden geoefend worden. Het is op deze manier mogelijk om alle leerlingen op hun eigen niveau te laten werken.

Middelen
Op onze school maken alle groepen gebruik van een digitaal schoolbord. Deze touchscreens worden gebruikt tijdens de instructie. Door gebruik te maken van educatieve tools, afbeeldingen en video’s kan de leerstof op een aantrekkelijke manier worden aangeboden en wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van kinderen.
Ook worden de borden natuurlijk gebruikt door de kinderen. Zij doen educatieve spellen of gebruiken het om hun eigen werk te presenteren. In de groepen 1/2 worden de borden zowel bij kringactiviteiten ingezet als bij het spelen en werken.

Op onze school maken we gebruik van laptops/tablets. In elke groep (3 t/m 8) zijn standaard 4/5 tablets aanwezig. Deze worden door leerlingen gebruikt om (extra) te oefenen met de educatieve software, informatie op te zoeken of verwerkingsopdrachten te maken. Tijdens de verlengde instructie maakt de leerkracht regelmatig gebruik van een tablet, ter visuele ondersteuning. Deze tablets lenen zich ook uitstekend voor het opvangen van verschillen tussen leerlingen. Iedereen kan op zijn of haar niveau oefenen met de leerstof.
Kinderen met dyslexie kunnen de tablets gebruiken ter ondersteuning van het lezen. Zij gebruiken software om lange stukken tekst te kunnen luisteren.
Eén keer per week (groep 3-4-5) of twee keer per week (groep 6-7-8) heeft een groep 30 tablets tot zijn beschikking. Er wordt dan klassikaal of in een circuitvorm gewerkt. Er wordt op deze momenten educatieve software ingezet, er wordt gewerkt aan een verwerkings- of presentatieopdracht of de leerlingen spelen een interactieve quiz.
Naast deze tablets hebben we ook een mediatheek met 3 vaste pc’s en meerdere werkplekken met pc’s waar leerlingen terecht kunnen.
In de kleutergroepen zijn 2 werkplekken iedere groep heeft ook een tablet.