Samen met ouders

De 4 Heemskinderen vindt een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk. Daarom investeren wij gericht in het betrekken van ouders bij onze school. School en ouders zijn immers partners die zich samen inspannen om het beste uit kinderen te halen. Voor de communicatie met onze ouders gebruiken wij het ouderportaal Mijnschoolinfo.
Veel ouders zijn actief betrokken bij onze school. Via de medezeggenschapsraad en oudervereniging dragen ouders bij aan de schoolontwikkeling. Ook bieden ouders hulp bij diverse leuke activiteiten. Wij zijn daar erg blij mee!

Mijnschoolinfo

Wij maken op de 4 Heemskinderen gebruik van het ouderplatform Mijnschoolinfo (MSI). Mijnschoolinfo is ontstaan uit de gedachte dat de communicatie tussen school en ouders met gebruik van hedendaagse middelen, beter en efficiënter kan. Via dit platform wordt informatie gedeeld die belangrijk is voor u en uw kind, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief en de planning van de ouderavonden.

U heeft via de mail een link ontvangen om uw account te activeren. Indien u deze (nog) niet heeft gekregen, kunt u zichzelf registreren op  Heeft u zich aangemeld en wilt u inloggen op MSI volgt u de link: https://10ge00.mijnschoolinfo.nl/

Mijnschoolinfo heeft ook een hele handige app, beschikbaar voor de verschillende mobiele platforms. Om van de app gebruik te maken heeft u dezelfde inloggegevens nodig als voor de website. Daarnaast moet u het onderdeel "school" invullen. Hier vult u alleen "4h" in en onze school verschijnt in de selectielijst. Meer informatie over MSI is te vinden op www.mijnschoolinfo.nl. De gebruikershandleiding voor ouders en verzorgers vindt u hier.


Oudervereniging

De oudervereniging (OV) maakt het mede mogelijk om op school allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren en vergroot de betrokkenheid van ouders bij school. Voorbeelden van activiteiten die in samenwerking met de OV georganiseerd worden, zijn: sinterklaas-, kerst- en carnavalsviering, Kinderboekenweek, sportdagen, excursies, deelname avondvierdaagse.

Door de ouderbijdrage te betalen, bent u lid van de OV De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks, tijdens de jaarvergadering, vastgesteld. Voor dit schooljaar is de bijdrage € 25,00 per kind. Deze bijdrage is vrijwillig. We wijzen er wel graag op dat deze bijdrage het mogelijk maakt diverse leuke activiteiten/vieringen voor de kinderen op school te organiseren. Vandaar dat we alle ouders vragen de ouderbijdrage te betalen. Na de jaarvergadering van de OV (oktober) ontvangt u een nota voor betaling van de ouderbijdrage. Het Postbankrekeningnummer van de oudervereniging is NL19INGB0008364473

De activiteitencommissie van de OV vergadert ongeveer zes keer per jaar. Hier is een vertegenwoordiging van het team bij aanwezig. Gesproken wordt over activiteiten die georganiseerd gaan worden of die net achter de rug zijn. Ook kunnen alledaagse zaken die met de school te maken hebben ter sprake komen. Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering.

Het e-mailadres van de oudervereniging is: ouderraad@4hk.nl

Samenstelling activiteitencommissie oudervereniging:
Sandra van Cadsand (voorzitter) Jolene van Gurp, Jaschenka Schigt, Natascha van Zyp, Jori de Jong, Mariska Faas, Charlotte Blokdijk, Caroll Klep, Ilona Sijmens, Tamara Molenaar, Marijke de Knegt, Charlot Abrahams.
 Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en teamleden (van ieder 5). Op een aantal beleidsterreinen heeft het bestuur instemming van de MR nodig. Op andere terreinen kan de MR het bestuur advies geven. In een reglement is dit alles vastgelegd.
Twee leden van de MR zijn lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In deze GMR komen zaken aan de orde die op alle scholen van het bestuur betrekking hebben.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding: Lars Paantjens (voorzitter), Marcel Taks , Elcke Janssen (GMR-lid), Vivi de Boer en Janette van Nispen.
Personeelsgeleding: Jennifer de Koning (secretaris), Mariska van de Laar(GMR-lid), Vivian Leeman, Eveline Radt en Ester Donselaar.

Het e-mailadres van de medezeggenschapsraad  is: MR@4hk.nl
Notulen laatste vergaderingen:
23 juni 2020