Samen met ouders

De 4 Heemskinderen vindt een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk. Daarom investeren wij gericht in het betrekken van ouders bij onze school. School en ouders zijn immers partners die zich samen inspannen om het beste uit kinderen te halen. Voor de communicatie met onze ouders gebruiken wij het ouderportaal Social Schools.
Veel ouders zijn actief betrokken bij onze school. Via de medezeggenschapsraad en oudervereniging dragen ouders bij aan de schoolontwikkeling. Ook bieden ouders hulp bij diverse leuke activiteiten. Wij zijn daar erg blij mee!

Social Schools

Wij maken op de 4 Heemskinderen gebruik van het ouderplatform Social Schools. Social Schools maakt de samenwerking tussen ouder(s) en school laagdrempelig en efficiënt. Via dit platform wordt informatie gedeeld die belangrijk is voor u en uw kind, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief en de planning van de ouderavonden. Ook kunt u berichten sturen naar de leerkracht of uw kind afwezig melden.

In de eerste week dat uw kind op school zit ontvangt u een uitnodigingsmail met een koppelcode. Deze code heeft u nodig om een account aan te maken, of deze code kunt u aan uw account toevoegen (wanneer u al een account heeft van oudere broertjes of zusjes)
Klik hier voor de handleiding.

Geen koppelcode ontvangen? Kijk eerst of de mail in de spamfolder terechtgekomen is. Zo niet? Stuur dan even een mail naar bs4hk@4hk.nl

Social Schools heeft ook een handige app. Deze is gratis te downloaden in de google playstore of in de appstore. 

Veel gestelde vragen of oplossingen voor problemen met Social Schools vindt u hier.Oudervereniging

De oudervereniging (OV) maakt het mede mogelijk om op school allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren en vergroot de betrokkenheid van ouders bij school. Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaas, Kerstviering, Carnaval, Pasen, Kinderboekenweek, sportdag, avondvierdaagse, excursie naar het Prehistorisch Dorp in groep 6, verkeersdiploma groep 7, musical groep 8, 4HK-dag en schoolreis.

Door de ouderbijdrage te betalen, bent u lid van de OV. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks, tijdens de jaarvergadering, vastgesteld. Voor dit schooljaar is de bijdrage € 25,00 per kind. Deze bijdrage is vrijwillig. We wijzen er wel graag op dat deze bijdrage het mogelijk maakt diverse leuke activiteiten/vieringen voor de kinderen op school te organiseren. Vandaar dat we alle ouders vragen de ouderbijdrage te betalen.

In de eerste schoolweek ontvangt u via Social Schools een betalingsverzoek voor de ouderbijdrage. Het IBAN nummer van de oudervereniging is NL 19 INGB 0008 3644 73.

De activiteitencommissie van de OV vergadert vijf keer per jaar. Hier is een vertegenwoordiging van het team bij aanwezig. Gesproken wordt over activiteiten die georganiseerd gaan worden of die net achter de rug zijn. Ook kunnen alledaagse zaken die met de school te maken hebben ter sprake komen. 

U kunt de OV een bericht sturen via Social Schools, onder Ouderraad.

Samenstelling activiteitencommissie oudervereniging:
Hajar, Annet, Lydia, Marijke, Charlotte, Tamara
Mariska, Paula ,Inge, Caroll (voorzitter)
Vanessa, Elsbeth en Ilona (niet op de foto), Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en teamleden (van ieder 4). Op een aantal beleidsterreinen heeft het bestuur instemming van de MR nodig. Op andere terreinen kan de MR het bestuur advies geven. In een reglement is dit alles vastgelegd.
Twee leden van de MR zijn lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In deze GMR komen zaken aan de orde die op alle scholen van het bestuur betrekking hebben.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding:  Janette van Nispen (voorzitter), Karen Chaulet, Moniek Peeters en Stefan Koevoets
Personeelsgeleding:  Eveline Radt (secretaris), Mariska van de Laar, Jessica Hermans en Denny Huijzers
Het e-mailadres van de medezeggenschapsraad  is: MR@4hk.nl