1. Home
 2. Groepen
 3. Groepen 5

Groepen 5

Welkom in groep 5!

Hallo allemaal!

 

Hieronder staat een aantal praktische zaken uit groep 5.

 

Rond 10:30 uur is er tijd om even wat te eten en drinken. Wij willen u vragen om gezonde tussendoortjes mee te geven.

Wanneer een leerling jarig is (geweest) mag hij/zij uiteraard trakteren. Laat dit wel een aardigheidje blijven.

 

Op school is uw kind volop in de weer met nieuwe stof. Wij stellen het zeer op prijs als u thuis met uw kind op een speelse wijze met de leerstof aan de slag gaat. Hierbij kunt u denken aan:

 

 • Het oefenen van de tafeltjes 1 tot en met 10. Het is heel belangrijk dat de kinderen de tafels goed en vlot kennen. Dit oefenen kan op de meest uiteenlopende momenten, bijvoorbeeld in de auto, tijdens het eten, of bij het traplopen.
 • Het aflezen van de analoge en digitale klok. De leerlingen moeten beide klokken aan het eind van het jaar in minuten nauwkeurig kunnen aflezen. U kunt dit oefenen door uw kind op verschillende tijden te vragen hoe laat het is. In het dagelijks leven kom je ook klokken tegen bij winkels (openingstijden), op het station, op de kerktoren, op de magnetron, in de tv-gids. Gebruik dit als aanleiding om te oefenen.
 • Lezen. Met lezen verbreden de kinderen hun woordenschat en verbeteren zij het vlot technisch lezen. Deze twee onderdelen zijn belangrijk bij het goed leren begrijpend lezen, wat van groot belang is in het onderwijs.
  Lezen kan natuurlijk in leesboeken (van de bieb), in strips, in tijdschriften en in informatieboeken. U kunt ook gebruik maken van de vloeiend en vlot boekjes van het estafettemateriaal:
  Wilt u thuis Vloeiend en Vlot oefenen klik dan hier voor de handleiding.
  Wilt u thuis Vloeiend en Vlot M5 oefenen klik dan hier voor de oefeningen.
  Wilt u thuis vloeiend en Vlot E5 oefenen klik dan hier voor de oefeningen.
 • Heeft uw kind moeite met het onderdeel woordenschat? Probeer deze Tips eens uit!
 • Dit jaar gaat uw kind voor het eerst huiswerk meekrijgen. Dit is echter nog heel beperkt. Nadat we in de klas een hoofdstuk van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur hebben afgerond, krijgt uw kind een samenvatting mee naar huis. Hierop staat de datum van de toets. Het is de bedoeling dat uw kind dit thuis een paar keer doorneemt. Alle stof is uitgebreid aan bod geweest tijdens de lessen. We willen onze leerlingen graag leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk door thuis tijd in te plannen om de samenvatting te lezen.
  Uw kind krijgt in de klas uiteraard uitleg over wat van hem/haar verwacht wordt. Natuurlijk is het voor uw zoon/dochter erg fijn wanneer u dit thuis ook begeleidt.

Oefent uw kind graag op de computer? dan zijn dit geschikte sites.

www.kennisnet.nl            (algemeen)

www.onlineklas.nl           (rekenen, taal, topo)

www.makkelijklezenplein.nl   (lezen)

www.gynzykids.com (van alles)

www.taalzee.nl

 

Dit jaar houden alle kinderen een spreekbeurt. Hierover volgt nog informatie. Wanneer uw kind informatie gaat oeken op het interet kan dit een handige zoekmachine zijn:  www.jouwzoekmachine.nl . Hier kunnen de leerlingen aangeven hoe oud ze zijn. De informatie past zich dan aan.

 

Kijk ook thuis naar:

www.nieuwsuitdenatuur.nl

www.jeugdjournaal.nl

www.hetklokhuis.nl

 

Op de groepspagina van MijnSchooInfo houden wij u op de hoogte van allerlei klassenweetjes.

 

Als U nog vragen heeft stel ze gerust  of maak buiten schooltijd met de leerkracht een afspraak. Wij proberen dan altijd tijd voor U vrij  te maken. Want wij zijn er voor om de kinderen bij ons in de groep een fijne en leerzame tijd te bezorgen en dat doen wij graag!

 

Met vriendelijke groet,

 

De leerkrachten van groep 5

Nicole Hollander en Jennifer de Koning

 

 

Wat leren de kinderen in groep 5 en welke methodes worden er gebruikt?

Taal

Methode: Taal actief

Er wordt aandacht besteed aan 4 domeinen.

Bij woordenschat wordt het aantal woorden waarvan kinderen de betekenis kennen, uitgebreid. De woorden die aangeboden worden, passen bij het thema waarin gewerkt wordt en worden aangeboden in een verhaal.

Het onderdeel taal verkennen laat kinderen de taal onderzoeken en erop reflecteren. Zaken als zinsontleding, alfabetiseren en het maken van verkleinwoorden komen in dit domein langs.

Vanzelfsprekend gaan de leerlingen bij het onderdeel spreken en luisteren met elkaar communiceren. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het goed formuleren, beargumenteren en het gebruiken van lichaamstaal. Met welke doelen je kunt spreken, en luisteren, en welke regels er gelden tijdens een gesprek.

En bij het schrijven gaat het om het proces van het schrijven van verhalen en het presenteren ervan.

De leerlingen kunnen op 3 niveaus in de methode werken.

 

Spelling

Methode: Taal actief

Dit is dezelfde methode als bij taal, waardoor de thema’s overeenkomen en de stof goed op elkaar aansluit.  Spelling is wel een vak apart.

De leerlingen leren 3 groepen woorden: de luisterwoorden (klankzuivere woorden die je goed kunt schrijven door goed te luisteren naar het woord), regelwoorden (naast het luisteren moet een regel toegepast worden, zoals bijvoorbeeld bij open en gesloten lettergrepen, of bij een eind-d waarbij het woord langer gemaakt moet worden om te kunnen bepalen of een d of t geschreven moet worden) en weetwoorden (woorden die uit het hoofd geleerd moeten worden, zoals woorden met ei / ij, au / ou, g / ch)

 

Begrijpend lezen

Methode: Leeslink

Leeslink is de complete digibordmethode voor begrijpend en studerend lezen in de groepen 4 t/m 8.

Elke week komt een nieuwe les online over een actueel onderwerp. Dit sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen.

De leerlingen leren gebruik maken van 7 strategieën (hulpmiddelen) die zij vóór, tijdens of na het lezen kunnen inzetten om de tekst goed te kunnen begrijpen.

 

Technisch lezen

Methode: Estafette

In deze methode wordt het voortgezet technisch lezen aangeboden. Zowel bij AVI-niveau M5 (midden-groep-5 (januari) als E5 (eind-groep-5 (juli) horen 2 boekjes. In de les staat een leesmoeilijkheid centraal (bijvoorbeeld, woorden met de letter x). Daar wordt eerst mee geoefend en vervolgens wordt dit geïntegreerd in het lezen van het boekje.

Naast de leesmoeilijkheden die passen bij de AVI-niveaus, is er ook aandacht voor het lezen op tempo en het leesplezier.

De leerlingen kunnen op 3 niveaus werken. Door de enorme variatie aan werkvormen, de intensieve begeleiding en het vergroten van de leestijd zorgt ervoor dat elk kind, met of zonder leesproblemen, een perfect passende begeleiding aangeboden kan krijgen!

 

Rekenen

Methode: de wereld in getallen

Hetgeen de kinderen geleerd hebben in groep 4, gaan we verder uitbouwen. Dit doen we in thema’s van 4 of 5 weken, die steeds worden afgesloten met een toets. De structuur van de getallen tot en met 1000 komt aan bod. De kinderen gaan aan de slag met het plaatsen van getallen op de getallenlijn, het plaatsen van de getallen in de juiste volgorde en het verder en terugtellen tot en met 1000.
Het handig rekening tot en met 100 (15 + 8 + 25 + 2 = …) is een belangrijk onderdeel van ons programma. Maar het allerbelangrijkste is wel de automatisering van de tafeltjes.

Natuurlijk komt het optellen en aftrekken tot en met 100 en tot en met 1000 aan bod en introduceren we het (ver)delen. Tijdens de projecttaken gaan kinderen in betekenisvolle situaties rekenactiviteiten uitvoeren, zoals schattend meten, op schaal tekenen, gepast betalen met munten, een tegelpad symmetrisch aftekenen. Maar een van de moeilijkste werkjes is wel het klokkijken. De kinderen moeten niet alleen de kwartieren voor en over weten, maar ook moeten ze kunnen zien hoeveel minuten voor en over het hele en halve uur het is. Daarnaast is het ook van belang dat kinderen veelvuldig kennis maken met de digitale klok en dat ze leren hoe ze de analoge tijd kunnen omzetten naar de digitale tijd.

 

Schrijven

Methode: Pennenstreken

Het doel is functioneel: Leerlingen moeten vlot en leesbaar kunnen schrijven. Er is minder aandacht dan voorheen op de vorm en richting van de letters, en meer voor de leesbaarheid. De opdrachten zijn betekenisvol en vaak gekoppeld aan andere vakgebieden binnen de school. Op deze manier ervaren kinderen in welke situatie het schijven zinvol is.

 

Sport, spel en beweging

Methode: Basislessen bewegingsonderwijs

2 keer per week wordt er gegymd. Eén les wordt gegeven door onze vakleerkracht gym, de tweede les wordt gegeven door de leerkracht. Leerlingen moeten voor de gymlessen sportkleding en gymschoenen meenemen.

 

Aardrijkskunde

Methode: GEOBAS

Bij aardrijkskunde wordt de wereld waarin de kinderen leven verkend.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: terug van vakantie, hoe vind ik de weg, de weg in Nederland, raakt de regen nooit op? en in de kas en op het land. Er wordt aandacht besteed aan kaartvaardigheden,dat begint met het lezen van een plattegrond van een vakantiehuisje. De kinderen leren daarna ook om te gaan met een atlas. Ze maken daarbij gebruik van legenda’s, registers en windrozen. Ze leren ook het lezen van themakaarten, fietskaarten en streekkaarten.

Topografie wordt zo functioneel mogelijk aangeboden. Daarnaast leren zij in een zelfstandige leerlijn van topografie provincies, steden en rivieren.

Aan het eind van elk blok is er een toets. Ook topografie wordt getoetst.

  

 

Geschiedenis

Methode: Wijzer door de tijd

De eerste weken maken de leerlingen kennis met het aspect “tijd” door te werken met kalenders, dagritmes en door te kijken naar hun eigen geschiedenis.

Daarna komen de 10 tijdvakken van de Nederlandse geschiedenis in vogelvlucht voorbij. Er is aandacht voor de jagers en boeren, de Grieken en Romeinen, ridders en kastelen, vervoer door de jaren heen en mode door de jaren heen.

Aan het eind van elk hoofdstuk maken de kinderen met de leerkracht samen een korte samenvatting. Daarna krijgen zij die mee naar huis om te leren en volgt een toets.

 

Natuur en techniek

Methode: Naut

Deze methode behandelt biologie, techniek en natuurkunde. De kinderen gaan hier theoretisch maar ook praktisch mee aan de slag. De thema’s die behandeld worden zijn: De wereld om je heen, planten en dieren, voeding en je lichaam, techniek om je heen en weer en klimaat.

 

Verkeer

Methode:

Deze nieuwe digibordmethode gebruiken we vanaf schooljaar 2018/2019.

 

Engels

Methode:

Vanaf schooljaar 2018/2019 komt het vak Engels in alle groepen op het rooster te staan. In groep 5 betekent dit dat we op een speelse manier kennis gaan maken met deze taal. De methode biedt allerlei spelletjes en opdrachten voor het digibord. Dit vakgebied wordt nog niet getoetst en niet beoordeeld op het rapport.

 

Tekenen en Handvaardigheid

Methode: Uit de kunst

Er wordt gewerkt aan opdrachten uit deze methode. De leuke en afwisselende lessen
leiden tot verrassende resultaten. Hierbij worden verschillende technieken en materialen gebruikt.

 

Muziek

Methode: Muziek met een staartje en Eigenwijs digitaal

De kinderen gaan om de week aan de slag met een nieuw instrument. De ene week wordt er een verhaal gelezen, opdrachten gemaakt en wordt een nieuw liedje aangeleerd.

De opvolgende week komt er een vakleerkracht die samen met de kinderen het instrument verder behandelt. Het instrument wordt uitvoerig onderzocht en de kinderen mogen ervaren hoe je het bespeelt. Natuurlijk laat deze vakleerkracht een prachtig staaltje muziek horen.

Deze lessen duren tot eind januari.

Daarna worden de muzieklessen weer door de groepsleerkrachten gegeven. Zij gebruiken hiervoor de digitale methode "Eigenwijs", waarin zingen, spelen en luisteren rondom een bepaald thema steeds aan bod komen.

 

Katechese

Methode: Trefwoord

De leerlingen maken d.m.v. bijbelverhalen, maar ook allerlei andere verhalen uit het dagelijkse leven, gedichten enz. kennis met een heleboel belangrijke normen en waarden.

 

Sociale vaardigheden

Methode: Kinderen en hun sociale talenten

Hierbij ontwikkelen de kinderen op verschillende manieren hun sociale vaardigheden. Elke maand staat een thema centraal. Dit thema is terug te vinden op de schoolkalender.

 

Relaties en Seksualiteit

Deze methode ondersteunt de leerlingen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling. Dit betekent dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een persoon die respect heeft voor zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en andermans gevoelens en opvattingen, en betere beslissingen kan nemen op het gebied van relaties. De lessen worden gegeven in de week van de lentekriebels.